آرامش قبل طوفان

از امسال میترسم 

شروع عجیب و تلخی داشت 

تا همین امروز و همین لحظه.

احساس میکنم به آخر خط رسیدم 

کتاب ناتمومم رو مینویسم و یقین دارم که به چاپ نمیرسه 

به خونه ای فکر میکنم که قراره خریداری بشه اما یقین دارم که نميشه 

به خواسته هایی که محقق نميشه 

به انگیزه های مرده که..... 

به کاری که پیدا نميشه 

زبان میخونم به زور که فکرم آروم بگیره که بگم امروز مفید بودم اما..... ......

منتظرم 

منتظر یه اتفاق 

یه زلزله 

اگر به ظاهر آرامشی هست آرامش قبل طوفانه 

متاسفانه از دوره توکل و توسل هم گذشته 

فقط میمونه دعای مادرم که یقین دارم میتونه تقدیر رو تغییر بده 

 

 منبع: http://k-s-gh.blogfa.com/